offermann_psy_overmij_header.jpg

PRIVACYSTATEMENT LILIANE OFFERMANN

Liliane Offermann, gevestigd te Griend 3, 6221AJ Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58554815, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Liliane Offermann, met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Liliane Offermann persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. alle overige personen die met Liliane Offermann contact opnemen of van wie Liliane Offermann persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Liliane Offermann verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. Doeleinden verwerking

Liliane Offermann verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 1. Rechtsgrond

Liliane Offermann verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. Verwerkers

Liliane Offermann kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Liliane Offermann persoonsgegevens verwerken. Liliane Offermann sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Liliane Offermann deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Liliane Offermann deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 1. Doorgifte buiten de EER

Liliane Offermann geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Liliane Offermann ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Liliane Offermann bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Liliane Offermann hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 3. gegevens van medewerkers en zzp'ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 6. Wijzigingen privacystatement

Liliane Offermann kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Liliane Offermann gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Liliane Offermann te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Liliane Offermann door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapie-offermann.eu

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Liliane Offeramann persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Liliane Offermann door een e-mailbericht te sturen naarinfo@psychotherapie-offermann.eu. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Copyright 2024 Impressum Privacystatement